ไทยตรง สิริเพ็ญ, and วัชรศรีโรจน์ บุษกร. “DEVELOPMENT OF FRUIT RETAIL BUSINESS BY VALUE CHAIN IMPROVEMENT”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 47–60. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134518.