เจียรมาศ เอมอร, and พิทยาภินันท์ ปุรวิชญ์. “CONSUMERS’ REFERRAL PROBABILITY ON MILK SHOPS IN HATYAI CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 61–74. Accessed July 6, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134520.