สุขกลั่น อัจฉรา, สุตตาพงศ์ เกษราภรณ์, and ยวงใย ณัฐยา. “CORPORATE COMMUNICATIONS STRATEGY TO CREATE A STRONG ORGANIZATIONAL CULTURE”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 75–82. Accessed July 7, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134521.