อายุสุข อภิวัฒน์, จูเส้ง กรวรรณ, ทองฤทธิ์ นรมน, ลอยลิบ นาถนรินทร์, and คงทองคำ มาริสา. “THE IMPACT OF OIL PRICE ON INVESTMENT IN ASEAN STOCK MARKETS”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 117–128. Accessed June 25, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134530.