เหล่าไทย พิสมัย, and รู้แทนคุณ รัฐวุฒิ. “FACTORS AFFECTING MANAGERIAL PERFORMANCE OF PAPER PACKGING INDUSTRY IN THAILAND”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 129–140. Accessed July 7, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134532.