พันธุ์วัฒนา พิชศาล. “THE DIRECT INFLUENCE OF CHANGE CLOCK RACING TO CONTEST RED – WHISKERED BULBUL”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 141–152. Accessed July 7, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134534.