เกียรติวัชรชัย กิตติพงษ์, เทพปัญญา พรชัย, and สังข์รักษา นรินทร์. “THE SYNTHESIS OF MANAGERIAL MODEL FOR AUTONOMOUS PUBLIC ORGANIZATIONS IN THAILAND”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 163–182. Accessed July 6, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134538.