ปริญญาสุทธินันท์ อุทัย. “GOOD GOVERNANCE: LESSON LEARNED FROM THUNGTAMSAO COMMUNITY MANAGEMENT”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 183–192. Accessed July 5, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134541.