พหรมสาขา ณ สกลนคร ธงพล, เชิงเชาว์ ชิดชนก, and และหีม เกษตรชัย. “THE GUIDELINE FOR OPERATION DEVELOPMENT FOR UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT”. Modern Management Journal 16, no. 2 (January 28, 2019): 1–16. Accessed June 25, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168357.