กะกุลพิมพ์ ไพศาล, and พวงชมภู สุภาภรณ์. “COMPETITIVE ABILITY ENHANCEMENT THE STRATIGIC COMMUNITY ENTERPRISE CAVENDISH BANANA WANG LAUNG, FAO RAI DISTRICT, NONGKHAI PROVINCE”. Modern Management Journal 16, no. 2 (January 28, 2019): 17–28. Accessed June 25, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168358.