คงมณี ไชยยะ, สัตย์ซื่อ พลากร, and พิทยาภินันท์ ปุรวิชญ์. “SOCIAL RETURN ON INVESTMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS IN PROJECT PACKAGE OF PARA-RUBBER INDUSTRY DEVELOPMENT”. Modern Management Journal 16, no. 2 (January 28, 2019): 43–56. Accessed July 6, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168361.