จันทร์จรัส สุรชัย, สุวรรณภักดิ์ สุธาสินี, หัตทะรักษ์ สินีนาฏ, and จันทร์จรัส นงค์นิตย์. “THE DAY-OF-THE-WEEK EFFECTS IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND”. Modern Management Journal 16, no. 2 (January 28, 2019): 141–148. Accessed July 5, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168369.