พันธุสัน ธีระวุฒิ, แซมเพชร จอมใจ, and เอกะสิงห์ เอื้อบุญ. “EARNINGS PERSISTENCE OF COMPANIES LISTED ON MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT”. Modern Management Journal 16, no. 2 (January 28, 2019): 161–172. Accessed July 6, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168371.