รุจิระภูมิ อภิรักษณ์, and บุณยรัตพันธุ์ เทพศักดิ์. “PUBLIC PARTICIPATION IN DISASTER PREVENTION AND MITIGATION OF HOT DISTRICT IN CHIANGMAI PROVINCE”. Modern Management Journal 16, no. 2 (January 28, 2019): 173–184. Accessed June 29, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168372.