ศาสตร์แก้ว ฐิติพงศ์, ศันสนีย์วิทยกุล อิศเรศ, and ประทีป จีระ. “PARTICIPATION OF CITIZENS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI PROVINCE”. Modern Management Journal 16, no. 2 (January 28, 2019): 185–198. Accessed June 30, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168373.