ชีวตระกูลกิจ อัจฉรา. “บทบรรณาธิการ”. Modern Management Journal 11, no. 2 (March 15, 2014). Accessed July 6, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16910.