เข็มทอง สุรีย์. “แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”. Modern Management Journal 11, no. 2 (March 15, 2014): 1–10. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16933.