แผ่วัฒนากุล กานดา, and ลือนาม ปราโมทย์. “การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์”. Modern Management Journal 11, no. 2 (March 15, 2014): 11–20. Accessed October 3, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16934.