ขันธวิทย์ อัญญา. “ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย”. Modern Management Journal 11, no. 2 (March 15, 2014): 58–73. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16938.