สีสอาด สุพรรณิกา. “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”. Modern Management Journal 11, no. 2 (March 15, 2014): 102–111. Accessed July 7, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16942.