เฉียนเลี่ยน นิภาพร, บุณยรัตพันธุ์ เทพศักดิ์, and เสี้ยนสลาย สุรพร. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8”. Modern Management Journal 11, no. 2 (March 15, 2014): 112–123. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16943.