วรคุณากุล สมบูรณ์, and จุ้ยโต เสน่ห์. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”. Modern Management Journal 11, no. 2 (March 15, 2014): 124–137. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16944.