จินดาวงศ์ ณัฐจารีย์, มนตรีวัต ปภาวดี, and โภคพลากรณ์ ไตรรัตน์. “ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม”. Modern Management Journal 11, no. 2 (March 15, 2014): 138–150. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16945.