เสี่ยงสลัก จันทนา, บุณยรัตพันธ์ เทพศักดิ์, and เสี้ยนสลาย สุรพร. “การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด”. Modern Management Journal 11, no. 2 (March 15, 2014): 166–179. Accessed June 29, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16947.