เข็มทอง สุรีย์. “Editorial”. Modern Management Journal 17, no. 1 (June 28, 2019). Accessed August 9, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/205366.