สุวรรณเจริญ วิจักษณ์, อิสิชัยสกุล ราณี, บุณย์เพิ่ม ทิพวรรณ, and สมบูรรืสวัสดี อนุภาพ. “การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย”. Modern Management Journal 14, no. 2 (August 3, 2017): 129–144. Accessed June 29, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/207722.