มาหมื่น มารีนา, ธรรมเจริญ ยุทธนา, and พงษ์วิชัย ศิริชัย. “พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร”. Modern Management Journal 12, no. 1 (August 27, 2014): 90–97. Accessed June 25, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21258.