มณีมัย ปาริชาติ, เจริญกิจจารุกร ภัทรพงศ์, ชูเศษ ภัทร์ชนน, แซ่ทั่ง อรัญญา, รักษาวงศ์ รติพร, and เปรมจิตร ฐาปนี. “QUALITY AND FACTORS AFFECTING QUALITY CONTROL PRACTICES OF THAI SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING FIRMS”. Modern Management Journal 14, no. 1 (March 31, 2018): 117–128. Accessed July 5, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/35380.