1.
ดำรงชัย ด. บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ. Mod Manag J [Internet]. 2018 Mar. 20 [cited 2024 May 18];15(2):1-12. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116128