1.
เกศมุกดา ณ, สุทัศน์ ณ อยุธยา ป. การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้. Mod Manag J [Internet]. 2018 Mar. 20 [cited 2022 Jul. 7];15(2):91-100. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116311