1.
ชุณหเวชสกุล อ, ลักษิตามาศ ด, สันทรานันท์ ด, หอรุ่งเรือง ด. กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย. Mod Manag J [Internet]. 2018 Mar. 20 [cited 2022 Jul. 7];15(2):117-30. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116997