1.
เข็มทอง ส. บทบรรณาธิการ. Mod Manag J [Internet]. 2013 Sep. 20 [cited 2022 Jun. 27];10(2). Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11812