1.
เมธิโยธิน ส. การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่. Mod Manag J [Internet]. 2013 Sep. 20 [cited 2022 Jul. 7];10(2):20-9. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11819