1.
จุ้ยโต เ. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. Mod Manag J [Internet]. 2013 Sep. 20 [cited 2022 Jun. 27];10(1):26-38. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11843