1.
รุ่งปัจฉิม ช. การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน. Mod Manag J [Internet]. 2013 Sep. 20 [cited 2022 Jul. 7];8(2):111-9. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11867