1.
เข็มทอง ส, เกียรติวัชรชัย ก. การประเมินความพึงพอใจการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Mod Manag J [Internet]. 2013 Sep. 20 [cited 2022 Jun. 25];9(2):41-53. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11869