1.
ชัยพุทธนพันธ์ ภ, อิสิชัยกุล ร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร. Mod Manag J [Internet]. 2013 Sep. 20 [cited 2022 Jun. 27];9(2):78-89. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11874