1.
วศวรรณวัฒน์ ธ, เห็นโชคชัยชนะ น. มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชี. Mod Manag J [Internet]. 2013 Sep. 24 [cited 2022 Jun. 30];8(1):33-48. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11923