1.
สิทธิเลิศประสิทธิ์ ส. นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Mod Manag J [Internet]. 2013 Sep. 26 [cited 2022 Jul. 6];9(1):18-26. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11935