1.
ยี่แพร่ โ, ยมนาค ต, บุณย์เพิ่ม ท. การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน. Mod Manag J [Internet]. 2013 Sep. 26 [cited 2022 Jun. 27];9(1):56-68. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11941