1.
ภาควิธี น, นาคฉาย ส. HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?. Mod Manag J [Internet]. 2018 Jul. 15 [cited 2022 Jul. 7];16(1):1-14. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134511