1.
อยู่ผ่อง ส, พูลกระจ่าง อ, ธรรมกรณ์ ป. DEVELOPMENT OF TRAINING COURSE TO IMPROVE PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING INDUSTRY FOR AUTOMOTIVE COMPONENT. Mod Manag J [Internet]. 2018 Jul. 15 [cited 2022 Jul. 6];16(1):25-36. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134515