1.
ไทยตรง ส, วัชรศรีโรจน์ บ. DEVELOPMENT OF FRUIT RETAIL BUSINESS BY VALUE CHAIN IMPROVEMENT. Mod Manag J [Internet]. 2018 Jul. 15 [cited 2022 Jul. 7];16(1):47-60. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134518