1.
เจียรมาศ เ, พิทยาภินันท์ ป. CONSUMERS’ REFERRAL PROBABILITY ON MILK SHOPS IN HATYAI CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE. Mod Manag J [Internet]. 2018 Jul. 15 [cited 2022 Jul. 6];16(1):61-74. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134520