1.
สุขกลั่น อ, สุตตาพงศ์ เ, ยวงใย ณ. CORPORATE COMMUNICATIONS STRATEGY TO CREATE A STRONG ORGANIZATIONAL CULTURE. Mod Manag J [Internet]. 2018 Jul. 15 [cited 2022 Jun. 25];16(1):75-82. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134521