1.
ณ วิเชียร น, เจษฎาลักษณ์ ว. CAUSAL FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF NURSE WARDS IN BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL. Mod Manag J [Internet]. 2018 Jul. 15 [cited 2022 Jul. 6];16(1):101-16. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134527