1.
อายุสุข อ, จูเส้ง ก, ทองฤทธิ์ น, ลอยลิบ น, คงทองคำ ม. THE IMPACT OF OIL PRICE ON INVESTMENT IN ASEAN STOCK MARKETS. Mod Manag J [Internet]. 2018 Jul. 15 [cited 2022 Jun. 25];16(1):117-28. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134530