1.
ศาสตร์แก้ว ฐ, ศันสนีย์วิทยกุล อ, ประทีป จ. PARTICIPATION OF CITIZENS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI PROVINCE. Mod Manag J [Internet]. 2019 Jan. 28 [cited 2022 Jun. 30];16(2):185-98. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168373