1.
ชีวตระกูลกิจ อ. บทบรรณาธิการ. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jul. 5];11(2). Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16910