1.
เข็มทอง ส. แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. Mod Manag J [Internet]. 2014 Mar. 15 [cited 2022 Jun. 27];11(2):1-10. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16933